BIO Zemědělská farma Hanušovice, Vlastimil JandrtHabartická 31, 788 33 Hanušovice, okres Šumperk, tel./fax: 583 231 374, mail: jandrt@sumpersko.com, web: www.jandrt.cz
Zemědelská farma Hanušovice
Kontakt

BIO Zemědělská farma Hanušovice
Vlastimil Jandrt
Habartická 31, 788 33 Hanušovice, okres Šumperk
IČ:49594630
DIČ:500224099

Majitel:      Jandrt Vlastimil
Ekonom:   Koňariková Jarmila

Tel. & fax: 583 231 374, 583 283 241

E-mail: jandrt@sumpersko.com
Web:    www.jandrt.cz

Farma Jandrt s.r.o., Habartická 31, 788 33 Hanušovice
IČ: 294 63 556;
DIČ: CZ294 63 556; 

Sp. Značka: C55611 u KS v Ostrava

 

 PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení je určeno zákazníkům, obchodním partnerům a dalším osobám, jejichž osobní údaje v rámci své činnosti zpracováváme.
Správce:
Vlastimil Jandrt
sídlo: Habartická 31, 788 33 Hanušovice
IČ: 49594630

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: nejmenován
dále jen „správce“
 
Tímto si Vás dovolujeme informovat o podmínkách zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).
Dovolujeme si Vás požádat, abyste si níže uvedené informace pečlivě přečetli, a pokud by Vám nebylo cokoliv dostatečně srozumitelné, můžete se na nás obrátit – viz kontakty výše.
 
Jaké osobní údaje a jak zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění objednávek a jejich následné realizace (zajištění dodávky, úhrady, vyřizování reklamačních nároků atd.). Především se jedná o identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, IČ, DIČ, sídlo podnikání aj.), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo aj.) a jiné údaje (číslo bankovního účtu, údaje o zakoupeném zboží a jeho ceně aj.). Pokud jste náš obchodní partner je možné, že zpracováváme i osobní údaje Vašich zaměstnanců a spolupracovníků (jméno, příjmení, titul, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní zařazení aj.), se kterými ve věci komunikujeme.
Osobní údaje získáváme buď přímo od Vás, nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní či živnostenský rejstřík) či nám je poskytují obchodní partneři (např. vizitky, doporučení).
Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je převážně skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kterou s námi jako náš zákazník či obchodní partner uzavíráte, anebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy. Bez jejich poskytnutí zpravidla není možné smluvní vztah uzavřít. Další zpracování nad rámec uvedeného je prováděno v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se nás vztahují (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu aj.), či na základě našeho oprávněného zájmu (např. obhajoba právních nároků).
V rámci naší činnosti k Vašim osobním údajům mohou mít přístup naši zaměstnanci, obchodní partneři zajišťující pro nás některé služby (externí účetnictví, dopravu atd.) či ze zákonných důvodů veřejnoprávní orgány (např. orgány finanční správy, orgány činné v trestním řízení aj.). Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předávat do třetích zemí či mezinárodním organizacím.
Zpracování provádíme po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu či po dobu trvání našeho oprávněného zájmu, nestanoví-li právní předpisy jinak. V případě neexistence konkrétních právních nebo smluvních důvodů nebo požadavků nepřekračuje naše základní doba zpracování 5 let, jedná-li se o osobní údaje nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
Po uplynutí stanovené doby zpracování osobní údaje bezodkladně vymažeme nebo anonymizujeme.
Jaká jsou Vaše práva?
V souvislosti se zpracováním máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a na informace podle čl. 15 Nařízení (informace o účelu a době zpracování, příjemcích aj.). Poskytnutí první kopie Vašich osobních údajů je bezplatné, za další jsme oprávněni si účtovat úhradu vzniklých administrativních nákladů.
Domníváte-li se, že jsou Vaše zpracovávané osobní údaje nepřesné či neúplné, máte právo žádat jejich opravu. Zároveň můžete žádat jejich výmaz, zejména pokud se domníváte, že je zpracováváme protiprávně nebo bez řádného účelu. Pokud však zjistíme, že podmínky pro jejich výmaz nejsou splněny podle čl. 17 odst. 3 Nařízení, např. protože jejich zpracování je stanoveno právními předpisy, nejsme povinni tak učinit.
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely plnění smlouvy a zpracování je prováděno automatizovaně (elektronicky), máte právo na jejich přenositelnost. V takovém případě zajistíme jejich přenos ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud to bude technicky možné, předáme je na Vámi určenému správci. Přenos se však neuskuteční, pokud by se mohl nepříznivě dotknout práv a svobod jiných osob.
Zpracováváme-li Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, jste oprávněn proti zpracování vznést námitku.
Za podmínek stanovených v čl. 18 Nařízení máte právo žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
Svá práva můžete uplatnit podáním písemné žádosti na našich kontaktech výše. Za účelem jejich vyřízení jsme oprávněni Vás vyzvat k poskytnutí dodatečných informací nutných k prokázání Vaší totožnosti.
V případě nedůvodné či nepřiměřené žádosti (např. podané opakovaně), jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek za její vyřízení nebo ji odmítnout.
Bude-li to možné Vaši žádost vyřídíme nejpozději do jednoho měsíce od jejího podání. Ve složitějších případech tuto lhůtu můžeme prodloužit o dva měsíce, o tomto však budete včas informován.
Domníváte-li se, že Vaší žádosti jsme neoprávněně nevyhověli nebo zpracování provádíme v rozporu s právními předpisy, můžete se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz https://www.uoou.cz/ ). 

 

Novinky

Bio brambory Rosára - žlutomasé, varný typ A.
Bio brambory Princes - žlutomasé, varný typ AB.

Baleny po 10 kg a 25 kg.

Bio brambory jsou velmi vhodné na uskladnění.
Bio brambory jsou registrovány jako produkt ekologického zemědělství a mají přiděleny certifikát Bio produkt.

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies